Strefa pacjenta - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z obowiązujących krajowych przepisów oraz zgodnie z art. 13-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46-WE (RODO), Rodzinne Centrum Zdrowia informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Rodzinne Centrum Zdrowia, Otwock, Grunwaldzka 13, 05-402; adres e-mail: rcz@rcz.com.pl; tel. 22 710 18 01.
 2. Rodzinne Centrum Zdrowia przetwarza dane osobowe w celu:
 1. Udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 24 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 3 ust. 1 Ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej;
 2. Zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej - na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 24 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta oraz art. 3 ust. 1 Ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej:
 3. Profilaktyki zdrowotnej – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 24 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 3 ust. 2 Ustawy z dn. 15 kwietnia 2001 r. o działalności leczniczej;
 4. Realizacji usług z zakresu medycyny pracy, w tym oceny zdolności pracownika do pracy – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 6 i 11 Ustawy o służbie medycyny pracy:
 5. Zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego (zaświadczenia lekarskie, lekarze orzecznicy) – art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 54 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych;
 6. Weryfikacji danych umawiania wizyty za pośrednictwem Infolinii, w placówkach własnych Rodzinnego Centrum Zdrowia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. Z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia;
 7. Kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem e-mail w celu potwierdzenia rezerwacji, odwołania bądź zmiany terminu konsultacji lekarskiej oraz wysyłki informacji odnośnie przygotowania do badań lub zabiegów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO;
 8. Dochodzenia roszczeń oraz obrony praw w związku z prowadzoną działalnością – na podstawie art. 6 1 lit. b oraz RODO;
 9. Ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Placówek Rodzinnego Centrum Zdrowia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 10. Przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 zgodnie art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez Rodzinne Centrum Zdrowia przez okres wymagany Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dokumentacja medyczna). Dla celów podatkowych, rozliczeniowych i ewentualnych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą do dnia cofnięcia zgody lub ustania celu, dla którego zgoda była wyrażona. Zapis monitoringu, przechowywany jest wg indywidualnych ustaleń wew. Placówki.
 2. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:
 1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii w wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu), podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Jej maksymalna wysokość określa Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. Ograniczenia przetwarzania danych (z wyjątkiem danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej);
 4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (z wyjątkiem danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej);
 5. Prawo do przenoszenia danych (z wyjątkiem danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej).
 1. osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do bycia zapomnianym (usunięcia danych) w zakresie danych zawartych w dokumentacji medycznej i ustawowego okresu jej przechowywania – zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta w za. Z art. 17 ust. 3 pkt. c RODO.
 2. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa krajowego w tym unijnego rozporządzenia RODO.
 3. Aby skorzystać z praw, o których mowa w pkt. 6-9 należy skontaktować się z Rodzinnym Centrum Zdrowia.
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji obowiązków wynikających z zakresu zawartej umowy o świadczenie usług medycznych. Podanie danych osobowych: numer telefonu, adres poczty elektronicznej jest dobrowolne, lecz w przypadku ich braku nie będzie możliwe potwierdzenie, zmiana terminu wizyty lub weryfikacja prawidłowości zleconych badań.
 5. Rodzinne Centrum Zdrowia informuje, że dane osobowe, które przetwarza nie będę przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będę profilowane.
 6. Rodzinne Centrum Zdrowia może udostępniać dane osobowe na zasadach określonych w art. 26-27 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzeniach do tej ustawy.
 7. Rodzinne Centrum Zdrowia informuje, że korzysta z podwykonawców (podmioty świadczące usługi w zakresie diagnostyki, firma informatyczna wykonuje zadania zlecone przez Rodzinne Centrum Zdrowia, firmy serwisujące sprzęt medyczny), które mają lub mogą mieć dostęp do danych osobowych.

 

aktualizacja 07.09.2020 r.

 

 

 


Nasi partnerzy