Strefa pacjenta - Regulamin teleporad

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ TELEMEDYCZNYCH W RODZINNYM CENTRUM ZDROWIA


 

Podstawowe pojęcia:

Teleporada- porada medyczna, która udzielana jest przez osobę wykonująca zawód medyczny za pośrednictwem połączenia telefonicznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 ze zm.)

Osobą wykonująca zawód medyczny jest osoba, która na podstawie odrębnych przepisów uprawniona jest do udzielania świadczeń zdrowotnych, a także osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny

Pacjent- Świadczeniobiorca, osoba, która będzie korzystać z teleporady

 

 

Zasady udzielania teleporady

 1. Teleporada jest równoprawnym świadczeniem zdrowotnym do porady udzielanej w sposób tradycyjny i jest zgodna ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej

 2. Teleporada jest udzielana za pośrednictwem połączenia telefonicznego w zakresie udzielanych świadczeń leczniczych

 3. Do udzielania teleporady mogą być wykorzystywane smartfony lub inne urządzenia z opcją rozmowy w trybie wideo, w tym dedykowane aplikacje do komunikacji z możliwością transmisji dźwięku i obrazu.

 4. Teleporada jest realizowane przez osoby wykonujące zawód medyczny

 5. Osoba wykonująca zawód medyczny w wyznaczonym terminie skontaktuje się z Pacjentem za pośrednictwem telefonu lub innego urządzenia dostępowego

 6. Przed udzieleniem teleporady, osoba wykonująca zawód medyczny identyfikuje Pacjenta na podstawie otrzymanych danych od Pacjenta lub osoby rejestrującej Pacjenta. Weryfikacja następuje poprzez:

 1. imię i nazwisko Pacjenta

 2. numer PESEL Pacjenta

 3. adres Pacjenta

 4. numer telefonu Pacjenta podany na złożonym oświadczeniu

 5. imię i nazwisko osoby upoważnionej do dostępu do dokumentacji medycznej podane w  oświadczeniu

 1. Przed udzieleniem teleporady, osoba wykonująca zawód medyczny weryfikuje numer telefonu Pacjenta na który może być wysłany SMS- em kod wymagany do realizacji recepty w aptece.

 2. Przed rozpoczęciem teleporady Pacjent może wysłać wyniki badań, które chce skonsultować z  osobą wykonująca zawód medyczny lub które są niezbędne do przeprowadzenia teleporady.

 3. Osoba wykonująca zawód medyczny udziela teleporady w warunkach, które gwarantują, że osoba postronna nie usłyszy konwersacji. Pacjent ze swojej strony powinien również zadbać o dyskrecję rozmowy z osobą wykonującą zawód medyczny

 4. Udzielanie teleporady spełnia wymogi dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych medycznych
 

Rezygnacja / odwołanie teleporady

 1. Osoba wykonująca zawód medyczny dokona 3-5 prób połączenia się z Pacjentem w czasie przewidzianym na odbycie teleporady

 2. W sytuacji problemów technicznych lub zerwania połączenia podczas teleporady Pacjent powinien poczekać na ponowne połączenie z osobą wykonująca zawód medyczny nie wykonując w tym czasie innych połączeń, zostawiając wolną linię do kontaktu.

 3. W przypadku wystąpienia problemów technicznych będących po stronie Pacjenta jest on zobowiązany do ich niezwłocznego zgłoszenia osobie wykonującej zawód medyczny.

 4. Jeśli połączenie z osobą wykonująca zawód medyczny nie jest możliwe, jest utrudnione lub trwa zbyt długo, a stan zdrowia lub samopoczucie Pacjenta pogarsza się, Pacjent powinien niezwłocznie zasięgnąć pomocy w najbliższej placówce służby zdrowia lub niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112 w celu wezwania pogotowia ratunkowego.

 5. Pacjent zobowiązuje się ujawnić osobie wykonującej zawód medyczny wszelkie informacje i  okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla udzielania teleporady, w tym kopie dokumentacji medycznej, wyniki badań, które mogą być konieczne do udzielenia świadczenia. Pacjent zobowiązuje się również ujawnić osobie wykonującej zawód medyczny wszelkie informacje i okoliczności, które mogą mieć wpływ na udzielaną teleporadę


 


Nasi partnerzy